Codi ètic Grup CBS Quality

En quins principis es basa el nostre Codi Ètic?

En el marc del nostre Diccionari de competències, dissenyem el nostre Codi ètic. Concretament, remarquem els següents valors: Respecte, Ètica, Excel·lència, Compromís, Responsabilitat, Pensament Crític.

Àmbit d’aplicació

El Codi Ètic CBS regeix a tots els membres del Grup CBS Quality: directora, professors i professores, estudiants, clients, administratius, informàtics, col·laboradors…

Àmbit d’aplicació

 • Acceptem la responsabilitat personal de fer allò que sigui correcte.
 • Portem a terme la nostra activitat sense discriminar cap client per raça, color, religió, sexe, incapacitat física, nivell social, nacionalitat…, potenciant l’atenció als segments desfavorits.
 • Promovem l’equitat, el respecte i la dignitat, creant un ambient harmònic i lliure de conductes irrespectuoses, en el qual no existeixin manifestacions verbals i/o físiques que degradin a un tercer.
 • Tota la informació que Grup CBS Quality inclou als seus elements publicitaris és veraç i no crea confusió al públic.
 • La informació és un actiu molt valuós. No revelem cap informació confidencial i acomplim la normativa del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), raó per la qual estem donats d’alta a l’AEFP.
 • Acomplim la normativa i les pràctiques relacionades amb la salut i seguretat.

Principis ètics dirigits als professors, professores, col·laboradors i altres treballadors del centre

 • Ens comuniquem de forma oberta, oportuna i honesta, i escoltem per a comprendre. Fem preguntes i plantegem problemes, encara que siguin difícils de resoldre. La paraula “impossible” no existeix al nostre diccionari.
 • Per tal d’optimitzar el servei que oferim, l’equip del Grup CBS Quality té el compromís de portar a terme accions formatives d’actualització de coneixements.
 • Portem a terme la nostra activitat respectant (i ampliant) els valors humans.
 • Els personal docent d’Estudiar és Fàcil i d’Opositar és Fàcil posseïm entusiasme i creativitat en relació les nostres tasques docents i de preparació de material per a les classes, utilitzant tècniques i mètodes que facilitin i facin divertit l’aprenentatge dels nostres alumnes.
 • Estem sempre atents a la conducta dels nostres estudiants per tal de recolzar-los i ajudar-los en qualsevol situació.

Principis ètics de la Direcció

 • La Direcció del Grup CBS Quality prenem decisions imparcials, independents i oportunes.
 • Ens identifiquem amb la missió, la visió i els valors de Grup CBS Quality, i ens comprometem a tenir-los com a guia per elaborar totes les nostres polítiques.

Principis ètics cap a la societat

 • Fomentem la cohesió social, treballant amb els nostres projectes per l’enfortiment de la comunitat.
 • Fomentem la cultura.
 • Promovem la integració i participació dels nostres grups d’interès a la realització d’activitats culturals, socials, esportives, mediambientals… que fomentin els valors i la unió entre tots.
 • Protegim el medi ambient en benefici de les generacions presents i futures. Treballem per conservar el patrimoni cultural i natural, estimulant pràctiques ecològiques sostenibles i assegurant procediments de responsabilitat ambiental.

 

La Direcció del Grup CBS Quality ens comprometem a posar tot el nostre esforç i els recursos necessaris per a complir tots els principis aquí esmentats.